Regulamin

I.
Regulamin udziału w imprezach organizowanych przez Fundację Chór Polskiego Radia – Kraków w czasie epidemii COVID-19

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ogranicza się liczebność publiczności na wydarzeniach organizowanych przez Fundację Chór Polskiego Radia – Kraków zgodnie z wymogami sanitarno- epidemiologicznymi oraz możliwościami technicznymi obiektów. Organizator udostępnia uczestnikom koncertu nie więcej niż 75% liczby miejsc (do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 – za okazaniem paszportu szczepionkowego).

Podstawą niniejszego regulaminu są w szczególności:
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz.U. 2020 poz. 964
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz.U. 2020 poz. 1006

Regulamin wiąże wszystkie osoby zamierzające uczestniczyć w Wydarzeniach, niezależnie od tego czy nabyły Bilet/odebrały wejściówkę osobiście czy za pośrednictwem osób trzecich/otrzymały zaproszenie.

 1. Uczestnik wydarzeń jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących zasad porządkowych, związanych z logistyką i bezpieczeństwem na terenie imprezy, a także do stosowania się do wszelkich wytycznych. W przypadku osób, które nie przestrzegają niniejszego Regulaminu, zasad porządkowych lub wytycznych, obsługa Wydarzenia jest uprawniona do usunięcia takich osób z obiektu bez prawa do zwrotu ceny zakupu biletu.
 2. Udział w wydarzeniach jest dopuszczony pod warunkiem zakrycia przez uczestnika nosa i ust.
 3. Każdy niezaszczepiony uczestnik wydarzenia jest zobowiązany do podpisania oświadczenia oświadomości stanu wiedzy na temat zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wykluczającego fakt przebywania na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Uczestnik koncertu posiadający certyfikat szczepienia/paszport szczepionkowy jest proszony o okazanie go obsłudze Wydarzenia przed wejściem na wydarzenie. Odmowa złożenia oświadczenia COVID-19 lub okazania certyfikatu szczepienia jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w koncercie.
 4. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 powyżej, będzie przechowywane przez Organizatora przez okres 2 tygodni od dnia wydarzenia, po czym zostanie zniszczone.
 5. W związku z koniecznością złożenia oświadczenia, uczestnicy wydarzenia proszeni są o przybycie na koncert z odpowiednim wyprzedzeniem.
 6. Uczestnicy są zobowiązani do samodzielnego zabezpieczenia materiałów ochrony osobistej umożliwiających zakrycie nosa i ust.
 7. Uczestnicy wydarzeń zobowiązani są do korzystania z rozmieszczonych w widocznym miejscu środków do dezynfekcji rąk, które zapewnia organizator oraz do zachowywania ciągłego dystansu pomiędzy uczestnikami wydarzenia min. 1,5 metra.
 8. W celu zapewnienia ochrony zdrowia i zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych Organizator uwzględnia wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce” i w związku z powyższym gromadzi dane osobowe uczestników oraz obsługi koncertu.
 9. Organizator koncertu zbiera następujące dane osobowe:
 •  imię i nazwisko,
 •  telefon kontaktowy,
 •  adres,
 • pisemne oświadczenie uczestnika, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym (szablon oświadczenia – Załącznik nr 1.)

Dane osobowe uczestników i personelu obsługującego wydarzenie mogą być udostępniane Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi koncertu. Dane osobowe mogą być udostępnione na pisemny, umotywowany wniosek przekazany do Administratora danych.

Regulamin obowiązuje od 25 października 2021 r. i pozostaje w mocy do odwołania.

Załącznik nr 1 – oświadczenie uczestnika koncertu

Oświadczenie uczestnika Wydarzenia kulturalnego w ramach koncertów organizowanych przez Fundację Chór Polskiego Radia – Kraków w dniu …………………

Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym oraz nie miałam/em kontaktu z osobą zakażoną ani przebywającą na kwarantannie.

Dane kontaktowe:
Imię i nazwisko:…….. Adres:
Miasto:………. Kod:…………. Ulica:…………
Numer budynku:……….. Numer lokalu:……… Telefon:……………

Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Administratora Danych moich danych osobowych odpowiednim przedstawicielom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi wydarzenia.

data……………. podpis……………

II.
Regulamin udziału w koncercie dotyczący utrwalenia głosu i wizerunku

1. Koncert jest utrwalany w formie nagrania audio, nagrania audio-video oraz fotografii (łącznie „Utrwalenie”). Utrwalenie obejmuje także głos i wizerunek osób uczestniczących w Koncercie w charakterze publiczności.

2. Każdy, kto decyduje się na udział w Koncercie („Uczestnik”) udziela Fundacji nieodpłatnej, nieodwołalnej i bezwarunkowej zgody na dokonanie Utrwalenia jego wizerunku, głosu oraz wypowiedzi, a także na rozpowszechnianie efektów Utrwalenia bez ograniczeń geograficznych i czasowych we wszystkich formach, technikach i środkach przekazu znanych obecnie lub stworzonych w przyszłości.

3. Uczestnik zgadza się na to, aby korzystanie efektów Utrwalenia jego wizerunku, głosu i wypowiedzi dokonanych podczas Koncertu obejmowało bez ograniczeń prawa znane jako prawa najmu i użyczania dla każdego materiału foto, audio, audio-video lub video, zawierającego wizerunek, głos i wypowiedzi Uczestnika. Uczestnik zgadza się z tym, że nie należy mu się żadna zapłata w odniesieniu do korzystania z tych praw i nie będzie on dochodzić jakichkolwiek roszczeń wobec Fundacji o przyznanie płatności w tym zakresie.

4. Ponadto Uczestnik udziela Fundacji prawa upoważniania osób trzecich do korzystania z Utrwalenia jego wizerunku, głosu, wypowiedzi w publikacjach związanych z dokumentacją i promocją Koncertu oraz działalnością Fundacji.

 

 

Skip to content