Chór Polskiego Radia

Chór Polskiego Radia w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach jest jednym z najwybitniejszych zespołów wokalnych w Polsce. Złożony z wybitnych wokalistów, ludzi młodych, pełnych energii i niczym nieograniczonej wyobraźni, oraz doświadczonych śpiewaków poruszających się w meandrach niełatwej sztuki wokalnej z perfekcją i finezją. Założony w 1948 roku, od 75 lat wykonuje repertuar obejmujący zarówno muzykę a cappella, jak i formy wokalno-instrumentalne. To zespół czerpiący z bogatej historii muzyki chóralnej, ale też nieustannie poszukujący – sięgając do tradycji różnorodnych stylów i epok, w twórczy i nowoczesny sposób konfrontuje je z własną wizją artystycznego języka i własnym, oryginalnym i rozpoznawalnym brzmieniem. Udziałem chóru są zatem zarówno wykonania badające relacje pomiędzy dźwiękiem, ciałem i przestrzenią (parateatralne „Lemelki” z muzyką Piotra Tabakiernika do tekstów Stanisława Lema) jak i tradycyjne pieśni Moniuszki („Sonety krymskie”), czy wykonania skomplikowanych struktur melodycznych i harmonicznych w dziełach Krzysztofa Pendereckiego, bądź mierzenie się ze spuścizną kompozytorską Mikołaja Gomółki. Nieobce są mu także muzyczne spotkania ze światem jazzu.

Szczególnie istotnym obszarem działalności chóru jest muzyka polska XX wieku – ma on na swoim koncie prawykonania dzieł najbardziej znaczących współczesnych kompozytorów, między innymi Witolda Lutosławskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego, Krzysztofa Pendereckiego czy Wojciecha Kilara, a także współpracę z twórcami polskiej muzyki najnowszej, wśród których w ostatnich latach znaleźli się m.in.: Agata Zubel, Aleksander Kościów, Paweł Łukaszewski, Andrzej Kwieciński, Szymon Godziemba-Trytek, Aleksander Nowak i Paweł Mykietyn.

Chór Polskiego Radia w Krakowie bierze czynny udział w utrwalaniu największych dzieł polskiej muzyki wokalnej i wokalno-instrumentalnej. Większość koncertów zespołu jest transmitowana lub retransmitowana w Polskim Radiu lub na falach Europejskiej Unii Radiowej. Jednym z najważniejszych dokonań fonograficznych ostatniego czasu jest rejestracja “Melodii na psałterz polski” Mikołaja Gomółki – najważniejszego zabytku polskiej muzyki wokalnej – na 10 płytach CD. Płyty nagrane przez zespół regularnie otrzymują nominacje do Fryderyków – najważniejszej nagrody polskiego przemysłu muzycznego

Zespół bierze udział w licznych festiwalach w kraju, jak również za granicą, występując m.in. podczas takich wydarzeń jak Wratislavia Cantans, Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena, Festiwal Prawykonań w Katowicach, Warszawska Jesień, Festiwal Muzyki Polskiej w Krakowie, Sacrum Profanum, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater, Schleswig Holstein Musik Festival, Rossini Opera Festival, Festiwal Muzyki Współczesnej w Huddersfield, Międzynarodowy Festiwal w Edynburgu, czy City of Derry International Choir Festival.

Chór Polskiego Radia współpracuje regularnie z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie, Orkiestrą Muzyki Nowej oraz Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej.

Z okazji jubileuszu 75-lecia Chór Polskiego Radia rozpoczął Akademię Chóru Polskiego Radia – specjalny projekt edukacyjno-artystyczny skierowany do studentów polskich Akademii Muzycznych, który ma stać się przestrzenią zdobywania nowych doświadczeń, rozwoju kompetencji wokalnych i poszerzania umiejętności śpiewania zespołowego.

W 2023 roku Chór Polskiego Radia stał się częścią Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.

Dyrektorem artystycznym zespołu jest Maria Piotrowska-Bogalecka.

Polish Radio Choir

The Polish Radio Choir in Krzysztof Penderecki European Centre of Music is one of the most outstanding vocal ensembles in Poland. Composed of outstanding vocalists, young people, full of energy and unlimited imagination, and experienced singers moving in the meanders of the difficult vocal art with perfection and finesse. Founded in 1948, for 75 years it has been performing a repertoire that includes both a cappella music and vocal-instrumental forms. It is a band drawing on the rich history of choral music, but also constantly searching – reaching for the traditions of various styles and eras, in a creative and modern way confronting them with its own vision of artistic language and its own, original and recognizable sound. Therefore, the choir participates in both performances exploring the relationship between sound, body and space (para-theatrical “Lemelki” with music by Piotr Tabakiernik to texts by Stanisław Lem) and traditional songs by Moniuszko (“Crimean Sonnets”), or performances of complex melodic and harmonic structures in the works of Krzysztof Penderecki, or tackling the compositional legacy of Mikołaj Gomółka. He is no stranger to musical encounters with the world of jazz.

A particularly important area of the choir’s activity is 20th-century Polish music – it has premiered works by the most significant contemporary composers, including Witold Lutosławski, Henryk Mikołaj Górecki, Krzysztof Penderecki and Wojciech Kilar, as well as cooperation with the creators of Polish contemporary music, including In recent years, there have been, among others: Agata Zubel, Aleksander Kościów, Paweł Łukaszewski, Andrzej Kwieciński, Szymon Godziemba-Trytek, Aleksander Nowak and Paweł Mykietyn.

The Polish Radio Choir in Krakow takes an active part in preserving the greatest works of Polish vocal and vocal-instrumental music. Most of the band’s concerts are broadcast or rebroadcast on Polish Radio or on the waves of the European Broadcasting Union. One of the most important phonographic achievements of recent times is the recording of Mikołaj Gomółka’s “Melody for the Polish Psalter” – the most important monument of Polish vocal music – on 10 CDs. Records recorded by the band regularly receive nominations for Fryderyk – the most important award of the Polish music industry

The ensemble takes part in numerous festivals in Poland and abroad, performing, among others, during such events as Wratislavia Cantans, Ludwig van Beethoven Easter Festival, Festival of Premieres in Katowice, Warsaw Autumn, Polish Music Festival in Krakow, Sacrum Profanum, Gaude Mater International Sacred Music Festival, Schleswig Holstein Musik Festival, Rossini Opera Festival, Contemporary Music Festival in Huddersfield, the Edinburgh International Festival and the City of Derry International Choir Festival.

The Polish Radio Choir regularly cooperates with the Polish National Radio Symphony Orchestra in Katowice, the Polish Radio Orchestra in Warsaw, the New Music Orchestra and the Beethoven Academy Orchestra.

On its 75th anniversary, the Polish Radio Choir launched the Polish Radio Choir Academy – a special educational and artistic project aimed at students of the Polish Academies of Music, which is to become a space for gaining new experiences, developing vocal competencies and expanding team singing skills.

The artistic director of the ensemble is Maria Piotrowska-Bogalecka.

Skład chóru

Soprany:
Magdalena Kaczmarek
Maria Klich
Aleksandra Pirogowicz
Bernadetta Michalik
Katarzyna Wajrak
Jadwiga Woźniacka
Alty:
Agnieszka Dynek
Małgorzata Kalinowska-Przybylska
Agnieszka Piwko
Matylda Sielska
Dorota Strączek
Agnieszka Szostak
Sylwia Zelek-Golonka
Tenory:
Krzysztof Michalski
Krzysztof Piotrowski
Michał Szczepan
Jose Vidal
Jacek Ziobro
Basy:
Krzysztof Barczewski
Maciej Cetnarski
Adam Kawa
Adam Radnicki
Andrzej Zawisza


Chór Polskiego Radia / BIO – PL/ENG [PDF]

Skip to content