Regulamin Newslettera Fundacji Chór Polskiego Radia – Krakowie

§ 1

Niniejszy regulamin usługi Newsletter zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi przez Fundację Chór Polskiego Radia – Kraków z siedzibą: ul. Oleandry 2, 30-063 Kraków, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000808901, zwaną dalej Fundacją.

§ 2

Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Fundację na podany przez użytkownika adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 3

Usługa Newsletter jest bezpłatna.

§ 4

Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie chorpolskiegoradia.pl w części dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail (dalej: Dane osobowe), zaakceptuje regulamin oraz udzieli zgody przez kliknięcie na link aktywacyjny w przesłanym mailu aktywacyjnym:

– Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (tj. adres e-mail) przez Fundację Chór Polskiego Radia – Kraków w celu otrzymywania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

– Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Fundacji Chór Polskiego Radia – Kraków drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany adres e-mail i zasubskrybuje.. Na podany przez użytkownika adres e-mail Fundacja wyśle mail aktywacyjny do potwierdzenia treści maila. Kliknięcie w link znajdujący się w otrzymanym mailu oznacza zawarcie umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

§ 5

Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 6

1. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
2. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez: podanie adresu e-mail oraz wysłanie maila na adres promocja@chorpolskiegoradia.pl z informacją o rezygnacji z subskrypcji Newslettera.

§ 7

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chór Polskiego Radia – Kraków z siedzibą w Krakowie 30-063, ul. Oleandry 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział gospodarczy KRS pod numerem 0000808901, nr tel. +48 606 722 378, email: kontakt@chorpolskiegoradia.pl.
2. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest umowa zawarta wskutek akceptacji zapisów Regulaminu umieszczonego na stronie naszego portalu Newsletter (zwana dalej „Umową”); Przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do realizacji umowy.

3. Dane, które przetwarzamy, w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych czynności przed jej zawarciem.

4. Podanie danych osobowych nie jest konieczne, jednak w przypadku braku ich podania, nie będzie możliwe zawarcie i realizacja Umowy.

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas trwania Umowy.

6. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

7. Posiada Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

§ 8

1. Wszelkie reklamacje należy składać na adresy mailowe: promocja@chorpolskiegoradia.pl

kontakt@chorpolskiegoradia.pl

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona  w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 9

1. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.
2. Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej ze wskazanych ważnych przyczyn:
a) zmiany profilu świadczonych usług, o ile zmiany takie nie będą prowadziły do zwiększenia obciążeń Użytkowników i nie będą naruszały Ich interesów;

b) zmiany możliwości technicznych;

c) zmiany przepisów prawa;

w zakresie, w jakim powyższe zdarzenia mają wpływ na warunki świadczenia przez Fundację usług określonych w Regulaminie lub postanowień Regulaminu. Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas trwania Umowy.

3. Użytkownicy będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.

Skip to content